هزاران ایرانی‌،در هزار و یکشب ایرانی‌ فریاد زدند تا آزادی خواهی‌ خود را به گوش جهانیان برسانند…دریغا که صدای چرخ‌های عظیم اقتصاد جهانی‌ مانع از شنیدن صدایشان میشود ،اما آنان همچنان استوارند و سبز…
Crys of Millions Iranians in the night for freedom
Alas, the sound of the worlds economy machine is higher than their cries … but they are still alive and green…
Zohreh Eskandari